Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    mời vào, đưa vào, dẫn vào, đem vào
    lừa dối

    * Các từ tương tự:
    take into, take-in