Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • nội động từ, virr+giảm bớt, làm yếu