Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ, virr+tháo xuống, bỏ xuống, hạ xuống
    tháo ra, dỡ ra
    ghi chép
    làm nhục, sỉ nhục
    nuốt khó khăn