Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ, virr+lấy lại, mang về, đem về
    nói lại, rút lui ý kiến