Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • nội động từ, virr+kéo ra một chỗ, đưa ra một chỗ để nói riêng