Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tiếp xúc; sự đụng chạm