Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều) (+ động từ số ít hay số nhiều)
    chiến thuật