Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tactically /tætikli/  

  • Phó từ
    [về mặt] chiến thuật