Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] chiến thuật
  a tactical error
  một sai sót về chiến thuật
  tactical missile
  tên lửa chiến thuật (tầm ngắn)

  * Các từ tương tự:
  tactically