Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tabulating machine /'tæbjuleitə/  

  • Danh từ
    máy chữ đánh bảng, máy chữ đánh cột hàng đọc