Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sự lập thành bảng

    * Các từ tương tự:
    tabulating machine