Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • cảnh (hay table-allowance vivant)
    tình huống bất ngờ
    bức tranh nghệ thuật; hội hoạ