Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

table turning /'teibl,tɜ:niŋ/  

  • bàn quay (được xem như là do một lực lượng siêu nhiên tạo ra)