Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

table tennis /'teibl,tenis/  

  • danh từ
    (thể thao)
    bóng bàn