Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

table manners /'teibl mænə[r]z/  

  • Danh từ
    phong thái ngồi ăn (lịch sử hay thô tục)