Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cơm phần (đối lại cơm dựa)