Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

table d'hôte /tɑ:bl'dəʊt/  

  • suất ăn bữa (không phải là ăn theo món)

    * Các từ tương tự:
    table d'hôte