Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (T-junction) ống nối chữ T (chỗ một con đường, một đường ống nối với một con đường, đường ống khác như ng không vượt qua, do đó tạo thành hình chữ T)