Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

systemically /si'stemikli/  /si'sti:mikli/

  • Phó từ
    với ảnh hưởng tới toàn cơ thể