Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

synthesist /'sinθisist/  

  • Danh từ
    nhà tổng hợp hoá học