Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

synthesise /'sinθisaiz/  

  • Ngoại động từ
    tổng hợp

    * Các từ tương tự:
    synthesiser