Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đồng thời; cách xử lý đồng thời
    (ngôn ngữ) sự đồng đại