Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

synchronizer /'siɳkrənaizə/  

  • Danh từ
    máy làm đồng bộ
    máy đồng bộ