Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

synchronize /'siɳkrənaiz/  

 • Nội động từ
  xảy ra đồng thời
  chỉ cùng một giờ (đồng hồ)
  Ngoại động từ
  xác định sự đồng bộ (của các sự kiện...)
  đồng bộ hoá
  cho (đồng hồ) chỉ cùng một giờ
  đồng bộ

  * Các từ tương tự:
  synchronize, synchronise, synchronized, synchronizer