Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

synchronism /'siɳkrənizm/  

  • Danh từ
    tính chất đồng thời; tính đồng bộ
    tính đồng bộ