Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chụp đồng thời với lúc bắn