Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

synchrocyclotron /'siɳkrou'saiklətrɔn/  

  • Danh từ
    (vật lý) Xincrôxinclôtron