Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hình thái ghép có nghĩa đồng thời : synchronism tính đồng thời

    * Các từ tương tự:
    synchro-transmitter