Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

syncarpous /sin'kɑ:pəs/  

  • Tính từ
    (thực vật học) (thuộc) quả tụ
    có quả tụ