Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

symptomatical /simptə'mætik/  

  • Tính từ
    (thuộc) triệu chứng
    (y học) điều trị chứng, sự chữa triệu chứng
    có tính chất triệu chứng