Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sympathetic ink /simpə'θətik'iɳk/  

  • Danh từ
    mực hoá học