Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  như swap
  xem swap
  Danh từ
  như swap
  xem swap