Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swivel-eyed /'swivl'aid/  

  • Tính từ
    lác mắt