Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swivel gun /'swivlæ'gʌn/  

  • Danh từ
    súng đại bác quay được