Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) đánh mạnh, đập mạnh

    * Các từ tương tự:
    swingeing, swinger