Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swing-boat /'swiηbəʊt/  

  • Danh từ
    thuyền đu (ở các khu giải trí)