Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    công nhân làm ca hai (từ bốn giờ chiều tới nửa đêm)