Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swing joint /'swiɳ'dʤɔint/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) ghép bản lề