Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swelled head /'sweld'hed/  

  • Danh từ
    (thông tục) tính kiêu căng, tính tự phụ, tính tự cao tự đại

    * Các từ tương tự:
    swelled-headedness