Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) giới những người sang; giới những kẻ tai to mặt lớn