Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ) kẹo (tiếng trẻ em hay dùng để nói với trẻ em)
    con vật cưng nhỏ nhắn
    look at that little dogisn't he sweetie?
    nhìn con chó bé nhỏ kia, đúng là một con vật cưng nhỏ nhắn, phải không?