Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    have a sweet tooth (khẩu ngữ)
    thích [ăn] của ngọt

    * Các từ tương tự:
    sweet-toothed