Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sweet talk /'swi:ttɔ:k/  

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    lời nịnh hót, lời tán tỉnh

    * Các từ tương tự:
    sweet-talk