Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sweet gale /'swi:t'geil/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây dâu thơm (cùng loại với dâu rượu, có lá thơm)