Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật)
    ngô ngọt, bắp ngọt