Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sweepingness /'swi:piɳnis/  

  • Danh từ
    tính chất bao quát, tính chất chung chung