Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sweeper /swi:pə[r]/  

 • Danh từ
  người quét
  a road sweeper
  người quét đường
  chổi quét
  a carpet sweeper
  chổi quét thảm