Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sweepback /'swi:pbæk/  

  • Danh từ
    (hàng không) góc cụp cánh (máy bay)