Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swearer /'sweərə[r]/  

  • Danh từ
    người nguyền rủa