Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sway-backed /'sweibækt/  

  • Tính từ
    võng lưng quá (ngựa)